அதிகமான் வள்ளல் பாகம் -1

அதிகமான் வள்ளல்

கடையெழு வள்ளல்கள் ஒலிப்புத்தகம் :

கதை சொல்றது உங்க ரெஜியா …

  • Email: rejiya16@gmail.com
  • Insta: rejiya16

அதியமான்(அதியன், அதிகன், அதிகமான், சத்தியபுத்திரன், சத்தியபுத்திரன் அதியன்) மரபினர் சங்ககாலத்தில் அதிகன் நாட்டை தகடூரைத் தலைநகராகக் கொண்டு ஆண்ட அரசர்கள் ஆவர். சங்ககாலத் தகடூர் இக்காலத்தில் பழை தருமபுரி என்னும் பெயருடன் தருமபுரி அருகே விளங்கி வருகிறது. இப்போது அதியமான் கோட்டை தகடூரில் உள்ளது.

அதிகமான பற்றி படிக்க… 

close

Don’t miss New Stories From Rejiya!

Leave a comment