விக்ரமாதித்தன் கதைகள் Ep – 24

விக்ரமாதித்தன் கதைகள் – அத்தியாயம் 24 -மூன்றாம் திருடன்

சுழல்காற்று: 49 – கப்பல் வேட்டை

(இரண்டாம் பாகம்) ….ஆனால் பூங்குழலியின் முகம் மட்டும் வரவரப் பெரிதாகிக் கொண்டேயிருந்தது

சுழல்காற்று: 48 – கலபதியின் மரணம்

(இரண்டாம் பாகம்) …அருகிலே சென்று பார்த்தால் உயிரற்றுக் கிடந்த உடல்கள் எல்லாம் தமிழ்நாட்டு மாலுமிகள் உடல்கள் என்று தெரிய வந்தது….

1001 அரேபிய இரவுகள் Ep – 37

1001 அரேபியா இரவுகள் ஒலி புத்தகம் – ஆஜீஷின் காதல் 

விக்ரமாதித்தன் கதைகள் Ep – 23

அத்தியாயம் 23 – சாமர்த்தியமான திருடர்கள் 

விக்ரமாதித்தன் கதைகள் Ep – 22

விக்ரமாதித்தன் கதைகள் – அத்தியாயம் 22 – மோகநாயகியின் மாளிகை தொடர்ச்சி

1001 அரேபிய இரவுகள் Ep – 36

1001 அரேபியா இரவுகள் ஒலி புத்தகம் – Ep-36 முலூக் துநியா ….

1001 அரேபிய இரவுகள் Ep – 35

1001 அரேபியா இரவுகள் ஒலி புத்தகம் – பெட்டிக்குள் அடைக்கப்பட்ட வரலாறு …

1001 அரேபிய இரவுகள் Ep – 34

1001 அரேபியா இரவுகள் ஒலி புத்தகம் – புழுகன்  கதை…

1001 அரேபிய இரவுகள் Ep – 33

1001 அரேபியா இரவுகள் ஒலி புத்தகம் – காதல் பித்தனின் கதை