எல்லா மருமகனையும் தூக்கில் போடுங்க

13 – எல்லா மருமகனையும் தூக்கில் போடுங்க – சிறுவர் கதைகள்

பேராசை பட்டால் இப்படிதான் …

10 – பேராசை பட்டால் இப்படிதான் – சிறுவர் கதைகள்

எது தண்ணீர் – சிறுவர் கதைகள்

9 – எது தண்ணீர் – சிறுவர் கதைகள்

தத்துவ தவளையும் 1000-ம் கால் அட்டையும்

8 – தத்துவ தவளையும் 1000-ம் கால் அட்டையும் – சிறுவர் கதைகள்

நன்றியை மறந்த சிங்கம்

நன்றியை மறந்த சிங்கம் – சிறுவர் கதைகள்

தன் வாயால் கெட்ட கழுதை

தன் வாயால் கேட்ட கழுதை – சிறுவர் கதைகள்- சிறுவர் கதைகள்

வஞ்சக நரி – சிறுவர் கதைகள்

வஞ்சக நரி – சிறுவர் கதைகள்

சாட்சி சொன்ன மரம்

– சிறுவர் கதைகள்

வாயடக்கம் இல்லாத ஆமை

– சிறுவர் கதைகள்

குறங்குக்கு அறிவு சொன்ன கொக்கு

குறங்குக்கு அறிவு சொன்ன கொக்கு – சிறுவர் கதைகள்