சிங்கத்தை கொன்ற முயல்

ஒருவருக்கு வீரத்தை விட அறிவுதான் முக்கியம் என்பதற்கு இந்த கதை ஒரு உதாரணம் .. – சிறுவர் கதைகள்

கடலை வென்ற சிட்டு குருவி

ஒற்றுமையே வலிமை என்பதற்கு ஒரு உதாரணம் தான் இந்த கதை.