57 – மாய மோகினி – புது வெள்ளம்

முதல் பாகம் இறுதி அத்தியாயம் ….

56 – அந்தப்புரசம்பவம்- புது வெள்ளம்

பொன்னியின் செல்வன் வரலாற்றுப் புதினம்
முதல் பாகம் – புது வெள்ளம் – அத்தியாயம் 56

55 – நந்தினியின் காதலன் – புது வெள்ளம்

பொன்னியின் செல்வன் ஒலிபுத்தகம்
முதல் பாகம் – புது வெள்ளம் – அத்தியாயம் 55

54 – நஞ்சினும் கொடியாள் – புது வெள்ளம்

பொன்னியின் செல்வன் ஒலிபுத்தகம்
முதல் பாகம் – புது வெள்ளம் – அத்தியாயம் 54

53 – மலையமான் ஆவேசம் – புது வெள்ளம்

பொன்னியின் செல்வன் ஒலிபுத்தகம்
முதல் பாகம் – புது வெள்ளம் – அத்தியாயம் 53

52 – கிழவன் கல்யாணம் – புது வெள்ளம்

பொன்னியின் செல்வன் ஒலிபுத்தகம்
முதல் பாகம் – புது வெள்ளம் – அத்தியாயம் 52

51 – மாமல்லபுரம் – புது வெள்ளம்

பொன்னியின் செல்வன் ஒலிபுத்தகம்
முதல் பாகம் – புது வெள்ளம் – அத்தியாயம் 51

50 – பராந்தகர் ஆதுரசாலை – புது வெள்ளம்

பொன்னியின் செல்வன் ஒலிபுத்தகம்
முதல் பாகம் – புது வெள்ளம் – அத்தியாயம் 50

49 – விந்தையிலும் விந்தை! – புது வெள்ளம்

பொன்னியின் செல்வன் ஒலிபுத்தகம்
முதல் பாகம் – புது வெள்ளம் – அத்தியாயம் 49

48 – நீர்ச் சுழலும் விழிச் சுழலும் – புது வெள்ளம்

பொன்னியின் செல்வன் ஒலிபுத்தகம்
முதல் பாகம் – புது வெள்ளம் – அத்தியாயம் 48