நள்ளி வள்ளல்

நள்ளி கடையெழு வள்ளல்களுள் ஒருவர்; மலைவளம் செறிந்த கண்டீர நாட்டினர்.

ஆய் ஆண்டிரன் வள்ளல்

ஆய் கடையெழு வள்ளல்களுள் ஒருவர். பொதியமலைச் சாரலில் உள்ள ஆய்க்குடியைத் தலைநகராகக் கொண்டு ஆட்சி செய்த ஆயர் குல மன்னன் ஆவான்

வல்வில் ஓரி வள்ளல்

வல்வில் ஓரி – கடையெழு வல்லகள்

மலையமான் திருமுடி காரி

மலையமான் திருமுடி காரி ஒலி புத்தகம் – கடையெழு வல்லகள்

அதிகமான் வள்ளல் பாகம் – 2

அதிகமான் வள்ளல் ஒலிப்புத்தகம் பகுதி 2

அதிகமான் வள்ளல் பாகம் -1

அதிகமான் வள்ளல் ஒலிப்புத்தகம் பகுதி 1

பேகன் வள்ளல் : கடையெழு வள்ளல்கள்

பேகன் வள்ளல் பற்றி இந்த பகுதியில் பார்க்கலாம் வாங்க…

பாரி வள்ளல் – பாகம் -2 : கடையெழு வள்ளல்கள்

பாரி வள்ளலின் ஒலிப்புத்தகம் தொடர்ச்சி…

பாரி வள்ளல் – பாகம் -1 : கடையெழு வள்ளல்கள்

பாரி வள்ளல் பற்றி இந்த பகுதியில் பார்க்கலாம்.

கடையெழு வல்லகள் அறிமுகம்

யார் அந்த கடையெழு வள்ளல்கள் ? ஏன் இத்தனை ஆண்டுகள் வரை இவர்களைப்பற்றி பேசிக்கொண்டு இருக்கின்றோம் ? அப்படி அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் ?