10 – குடந்தை சோதிடர் | புது வெள்ளம்

குடந்தையில் உள்ள சோதிடரை பார்க்க அழகிய இரண்டு நங்கைகள் போகிறார்கள்.

9 – வழிநடைப் பேச்சு | புது வெள்ளம்

வந்திய தேவனுக்கு ஒரே குழப்பம் பட்டத்துக்கு உரியவர் உண்மையிலே யார்? மதுராந்தகரா? இல்லை ஆதித்த கரிகாலரா?

8. பல்லக்கில் யார்? | புது வெள்ளம்

பல்லக்கின் திரை விலகியதும் அங்கு கூடி இருந்தவர்களுக்கு ஏற்பட்ட அதிர்ச்சி – வந்தியத்தேவனுக்கு !

7. சிரிப்பும் கொதிப்பும் | புது வெள்ளம்

‘தேவராளன்’ துர்க்கை பலி கேட்பதாகச் சொன்னான். ‘ராஜ வம்சத்தில் பிறந்த நரபலி வேண்டும்’ என்று சொன்னான். என்னைப் பலி கொடுத்து விடுங்கள்….

6. நடுநிசிக் கூட்டம் | புது வெள்ளம்

100 நரிகளுய்ம 1000 நாய்களும் வந்தியாதேவனை சூழ்ந்துகொண்டு பாய்ந்து ஓடி வந்தன !!!

5. குரவைக் கூத்து | புது வெள்ளம்

மன்னர் குலத்து இரத்தம் பலியாக வேண்டும் என்று கேட்ட பத்திரகாளி.

4. கடம்பூர் மாளிகை | புது வெள்ளம்

கந்தமாறன், பழுவேட்டரையர், சம்புவரையர் ஆகியோருடன் வந்தியதேவன் சந்திப்பு.

3. விண்ணகரக் கோயில் | புது வெள்ளம்

ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி வந்தியதேவனிடம் கேட்ட உதவி !

2- ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி | புது வெள்ளம்

யார் இந்த ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி? ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி அறிமுகம்…

1 – ஆடித்திருநாள் | புது வெள்ளம்

இந்த பகுதியில் நாம் பார்க்க இருப்பது: வந்தியதேவன் அறிமுகம் – வீராணம் ஏரியின் அழகு – சோழ பேரரசு..