50 – பராந்தகர் ஆதுரசாலை – புது வெள்ளம்

பொன்னியின் செல்வன் ஒலிபுத்தகம்
முதல் பாகம் – புது வெள்ளம் – அத்தியாயம் 50

49 – விந்தையிலும் விந்தை! – புது வெள்ளம்

பொன்னியின் செல்வன் ஒலிபுத்தகம்
முதல் பாகம் – புது வெள்ளம் – அத்தியாயம் 49

48 – நீர்ச் சுழலும் விழிச் சுழலும் – புது வெள்ளம்

பொன்னியின் செல்வன் ஒலிபுத்தகம்
முதல் பாகம் – புது வெள்ளம் – அத்தியாயம் 48

47 – ஈசான சிவபட்டர் – புது வெள்ளம்

பொன்னியின் செல்வன் ஒலிபுத்தகம்
முதல் பாகம் – புது வெள்ளம் – அத்தியாயம் 47

46 – மக்களின் முணுமுணுப்பு – புது வெள்ளம்

பொன்னியின் செல்வன் ஒலிபுத்தகம்
முதல் பாகம் – புது வெள்ளம் – அத்தியாயம் 46

45 – குற்றம் செய்த ஒற்றன் – புது வெள்ளம்

பொன்னியின் செல்வன் ஒலி புத்தகம்
முதல் பாகம் – புது வெள்ளம் – அத்தியாயம் 45

44 – எல்லாம் அவள் வேலை! – புது வெள்ளம்

பொன்னியின் செல்வன் ஒலி புத்தகம்
முதல் பாகம் – புது வெள்ளம் – அத்தியாயம் 44

43 – பழையாறை – புது வெள்ளம்

பொன்னியின் செல்வன் ஒலி புத்தகம்
முதல் பாகம் – புது வெள்ளம் – அத்தியாயம் 43

42 – நட்புக்கு அழகா? – புது வெள்ளம்

பொன்னியின் செல்வன் ஒலி புத்தகம்
முதல் பாகம் – புது வெள்ளம் – அத்தியாயம் 42

41 – நிலவறை – புது வெள்ளம்

பொன்னியின் செல்வன் ஒலி புத்தகம்
முதல் பாகம் – புது வெள்ளம் – அத்தியாயம் 41