விக்ரமாதித்தன் கதைகள் Ep 4

அத்தியாயம் 4 – விக்கிரமாதித்யனின் ஆட்சி – விக்கிரமாதித்யன் வேதாளக் கதைகள் – ஒலி வடிவில்

விக்ரமாதித்தன் கதைகள் Ep 3

அத்தியாயம் 3 – துறவறம் பூண்ட மன்னன் – விக்கிரமாதித்யன் வேதாளக் கதைகள் – ஒலி வடிவில்

விக்ரமாதித்தன் கதைகள் Ep 2

அத்தியாயம் 2 – பதுமை கூறிய கதை – விக்கிரமாதித்யன் வேதாளக் கதைகள்

விக்ரமாதித்தன் கதைகள் Ep 1

முதல் அத்தியாயம் – சிம்மாசனம் கிடைத்தது. – விக்கிரமாதித்யன் வேதாளக் கதைகள்

விக்ரமாதித்தன் கதைகள் அறிமுகம்

விக்கிரமாதித்யன் வேதாளக் கதைகள் ஒலி வடிவில், ஒரு கதை ஆரம்பித்து கதைக்குள் கதைக்குள் கதைக்குள் கதை என்கிற பாணியில் சொல்வதால் இதில் பல நூறு கதைகள்…